web metrics

Tusenårsmålene


Kirkenes milenniums mål 2015 

Kristne kirker har i fellesskap formulert en rekke millenniums mål fram mot år 2015, parallelt med FNs tusenårsmål. Her understrekes det spesielt at rikdom og grådighet er et like stort verdensproblem som fattigdom, og at kirkene har et spesielt ansvar for å tydeliggjøre den økonomisk urettferdighet i sin forkynnelse, undervisning og diakonale virksomhet.

Vi gjengir her disse millenniums mål som de er formulert ut fra case studies i 24 land i verden, og utgitt av Kirkenes Verdensråd 2003:


1. Utveksle liturgier og utvikle nye som kaller til engasjement om rikdommens og fattigdommens realiteter.

2. Tilby tydelig og tilgjengelig undervisning og utforme undervisningsprogrammer om kristendom, fattigdom og rikdom, og om de underliggende økonomiske strukturer, slik at menighetene blir inspirert og satt i stand til å engasjere seg i strukturelle endringer og dermed bidra til virkeliggjørelse av Guds visjon om rettferdighet.

3. Definere både en "grådighetsgrense" og en "fattigdomsgrense" i hvert land, og slik gjøre evangeliets lære om rikdom konkret og retningsgivende for nåtidens kristne.

4. La Fattigdom og Rikdom være tema en søndag i oktober i alle verdens kirker, i tilknytning til FNs internasjonale dag for avskaffelse av fattigdom, med fokus på kirkenes kall til å redusere grådighet og fattigdom.

5. Revurdere de bakenfor liggende årsaker for å støtte fattigdomsrelaterte tiltak og programmer, for å sikre at de virkelig bidrar til strukturelle endringer til gagn for de fattigste.

6. Gi prioritet til lokale kirker og felleskaper når det gjelder beslutningsmyndighet og ressursbruk.

7. Delta i nasjonale strategier for fattigdoms-reduksjon, slik at kirkene bidrar med tyngde i prioritering, gjennomføring og oppfølging.

8. Støtte og ta aktivt del i de globale allianser av kirker og kirkelige organisasjoner (med fokus på Evangelical Advocacy Alliance) for å globalisere solidariteten og gjøre advocacy-arbeidet mer effektivt.

9. Skape et økumenisk nettverk av forskningsinstitusjoner for å utveksle og koordinere deres resultater om påvirkningsmuligheter og –tiltak, og for å gjøre disse tilgjengelige for kirkene.

10. Produsere en "Kirkenes Verdensrapport om Fattigdom og Rikdom" i 2007 og 2015 for å kunne tilby et rammeverk, der de ulike aktiviteter og erfaringer innen kirkene kan ses i en større sammenheng og dermed styrke hverandre.


Oversatt av Estrid Hessellund, KUI, fra "2015 Millennium Goals for the Churches – A call to Action" i boken "Christianity, Poverty and Wealth", Kirkenes Verdensråd 2003.
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker